top of page
Logo_eBiz_14.jpg

บริษัท เอ็มพลอยยี แคร์ จำกัด

EBZ17 SQ(1).jpg

ระบบลงเวลาทำงานและบริหารจัดการพนักงาน
สำหรับองค์กรยุคดิจิทัล

 

Brand:

Employee Care

--------------------------------------

Model:

Employee Care

--------------------------------------

Description:

Check In-Out ได้ทุกที่ ทุกเวลา แจ้งเตือนรูปภาพพร้อมพิกัดแบบเรียลไทม์ - ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม - แจ้งลาและแนบไฟล์หรือรูปถ่ายได้ ส่งให้หัวหน้าตรวจสอบและอนุมัติผ่านทาง Mobile Application ได้ทันที - กำหนดจัดกะตารางงานได้หลากหลาย ตามความต้องการของธุรกิจ - ช่วยคุณจัดการเวลาทำงานและบริหารเวลาการทำโอทีของพนักงานได้ง่ายขึ้น ส่งคำขอและอนุมัติโอทีแบบเรียลไทม์ พร้อมคำนวณค่าโอทีให้แบบอัตโนมัติ - ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลของพนักงานและทำเงินเดือนบนระบบออนไลน์แบบ realtime จากที่ไหนก็ได้

--------------------------------------

Type of product or service

Business solutions provider / ผู้ให้บริการโซลูชันส์ทางธุรกิจ เช่น SAP, ERP, MRP,CRM

--------------------------------------

Advantages of products:

บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ทุกที่ ทุกเวลา หรือระบุพิกัดที่กำหนดไว้ได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน แจ้งเตือนการบันทึกเวลาพร้อมรูปภาพและพิกัดแบบเรียลไทม์ สามารถคำนวณระยะทาง(km.) ของพนักงานในแต่ละวันโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม จัดตารางงานได้หลากหลาย ตามความต้องการของธุรกิจ สามารถกำหนดเวลาเข้างาน ออกงานรวมถึงพักเบรก ในแต่ละกะงานได้ตามกลุ่มของพนักงาน หรือรายบุคคล พนักงานแจ้งลาและแนบไฟล์หรือรูปถ่ายได้ ส่งให้หัวหน้าตรวจสอบและอนุมัติผ่านทาง Mobile Application ได้ทันที ส่งคำขอและอนุมัติโอทีแบบเรียลไทม์ พร้อมคำนวณค่าโอทีให้แบบอัตโนมัติ มีรายงานรายละเอียด สรุปให้ตรวจสอบครบถ้วนทุกเมนู Export ข้อมูลออกไปใช้ต่อง่ายๆ ทำได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวให้อัตโนมัติ ในแอปพลิเคชันเดียว อาทิเช่น การลงเวลา การลา ขอโอที ประกาศข่าวสาร หรือการอนุมัติจากบริษัทได้ทันที

--------------------------------------

Target Industries:

อุตสาหกรรมไฟฟ้า - ก่อสร้าง - งานบริการ - โรงพยาบาล

--------------------------------------

Brand’s Country of Origin:

ไทย

--------------------------------------

Company profile:

บริษัท เอ็มพลอยยี แคร์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม และให้บริการ "ระบบดูแลพนักงาน" แก่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ เป็นระบบออนไลน์ (Online) ที่ทำงานบนคลาวน์คอมพิวติง (Cloud Computing) เราเป็นผู้ให้บริการโดยตรง ซึ่งส่งผลให้ Employee Care Solution ช่วยลดปัญหาเรื่องต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร

--------------------------------------

Booth number:
K17

bottom of page