top of page
Logo_eBiz_20.jpg

บริษัท ควอดราเทคโนโลยี จำกัด

EBIZ23 SQ.jpg

ระบบบัญชี ERP

 

Brand:

Q-ERPc

--------------------------------------

Description:

ระบบ Q-ERP เครื่องมือที่จะช่วยในการจัดการและวางแผนธุรกิจของคุณ
ให้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น

--------------------------------------

Type of product or service

Business solutions provider / ผู้ให้บริการโซลูชันส์ทางธุรกิจ เช่น SAP, ERP, MRP,CRM

--------------------------------------

Advantages of products:

ระบบ Q-ERP จะมาช่วยเติมเต็มด้านการวางแผนธุรกิจด้วยระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล แบบ 360 องศา เพียงปลายนิ้ว

--------------------------------------

Target Industries:

กลุ่มโรงงานผลิตทั้งหมด

--------------------------------------

Brand’s Country of Origin:

ไทย

--------------------------------------

Company profile:

บริษัท ควอดราเทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัท ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟ์ตแวร์ ERP ภายใต้แบร์ด Q-ERP มาเป็นระยะเวลามากกว่า 17 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาซอร์ตแวร์ ERP ที่เน้นใน
ธุรกิจโรงงานผลิต และธุรกิจซื้อมาขายไป อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ API กับค่ายซอฟ์ตแวร์อื่นๆ , การพัฒนาโปรแกรม ระบบ HRM , POS , ระบบ Barcode และอีกมากมาย เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Q-ERP หลังบ้านได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองการใช้งานของทุกธุรกิจได้อย่างหลากหลายให้เข้ากับยุคเศรษฐกิจที่จะต้องมีการแข่งขันกันอย่างสูง

--------------------------------------

Booth number:
xxx

bottom of page